Dołącz do nas

Regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn. Stowarzyszenie Introligatorów Polskich

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Introligatorów Polskich i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

§ 6

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

II. Cel i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. popularyzacja introligatorstwa;
 2. organizacja warunków rozwoju zawodu introligatorskiego;
 3. prezentowanie i promowanie prac członków Stowarzyszenia;
 4. rozwijanie zainteresowań artystycznych zwłaszcza introligatorskich wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
 5. działania na rzecz promocji członków Stowarzyszenia;
 6. promocja Polski na arenie międzynarodowej;
 7. integrowanie społeczności introligatorskiej;
 8. działalność charytatywna;
 9. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy introligatorami;

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, konferencji i wystaw oraz spotkań z zakresu introligatorstwa;
 2. prowadzenie pro publico bono działalności wystawienniczej, publicystycznej i szkoleniowej;
 3. pozyskiwanie i gromadzenie środków z przeznaczeniem na realizację celów Stowarzyszenia;
 4. wydawanie czasopisma poświęconego introligatorstwu;
 5. opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego;
 6. wydawanie materiałów szkoleniowych i reklamowych, w tym informujących o krajowych i międzynarodowych imprezach introligatorskich;
 7. organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów, sesji popularno – naukowych dla członków Stowarzyszenia;
 8. współpracę z mediami;
 9. współpracę oraz wymianę doświadczeń ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą;
 10. współpracę z Uczelniami, muzeami, placówkami naukowymi i instytucjami kultury, które swoim działaniem obejmują sztukę książki.
III. Członkostwo

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej po złożeniu Przedstawicielowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Przedstawicielowi na piśmie,
  2. śmierci,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. wykluczenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, z powodu:
   a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
   b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków,
   c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Przedstawiciel, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia jest ostateczna.
IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach Regulaminu Walnym Zebraniem,
 2. Przedstawiciel.

§ 11

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Przedstawiciela co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
 5. Przedstawiciel powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Przedstawiciel:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 1/3 członków Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołanie.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  2. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
  4. wybór Przedstawiciela,
  5. przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
  7. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
  8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 12

 1. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.
 2. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 3. Wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z funkcji, złożonej na piśmie Walnemu Zebraniu,
  2. śmierci,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9.
 4. Do kompetencji Przedstawiciela należy:
  1. realizowanie celów Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
  6. zwoływanie Walnych Zebrań.
  7. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
V. Majątek stowarzyszenia

§ 13

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje w drodze uchwały likwidatora.
 3. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9 Regulaminu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
DoŁącz do nas