Dołącz do nas

Regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn. Stowarzyszenie Introligatorów Polskich

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Introligatorów Polskich i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

§ 6

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

II. Cel i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. popularyzacja introligatorstwa;
 2. organizacja warunków rozwoju zawodu introligatorskiego;
 3. prezentowanie i promowanie prac członków Stowarzyszenia;
 4. rozwijanie zainteresowań artystycznych zwłaszcza introligatorskich wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
 5. działania na rzecz promocji członków Stowarzyszenia;
 6. promocja Polski na arenie międzynarodowej;
 7. integrowanie społeczności introligatorskiej;
 8. działalność charytatywna;
 9. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy introligatorami;

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, konferencji i wystaw oraz spotkań z zakresu introligatorstwa;
 2. prowadzenie pro publico bono działalności wystawienniczej, publicystycznej i szkoleniowej;
 3. pozyskiwanie i gromadzenie środków z przeznaczeniem na realizację celów Stowarzyszenia;
 4. wydawanie czasopisma poświęconego introligatorstwu;
 5. opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego;
 6. wydawanie materiałów szkoleniowych i reklamowych, w tym informujących o krajowych i międzynarodowych imprezach introligatorskich;
 7. organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów, sesji popularno – naukowych dla członków Stowarzyszenia;
 8. współpracę z mediami;
 9. współpracę oraz wymianę doświadczeń ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą;
 10. współpracę z Uczelniami, muzeami, placówkami naukowymi i instytucjami kultury, które swoim działaniem obejmują sztukę książki.
III. Członkostwo

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej po złożeniu Przedstawicielowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Przedstawicielowi na piśmie,
  2. śmierci,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. wykluczenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, z powodu:
   a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
   b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków,
   c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Przedstawiciel, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia jest ostateczna.
IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach Regulaminu Walnym Zebraniem,
 2. Przedstawiciel.

§ 11

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Przedstawiciela co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
 5. Przedstawiciel powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Przedstawiciel:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 1/3 członków Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołanie.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  2. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
  4. wybór Przedstawiciela,
  5. przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
  7. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
  8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 12

 1. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.
 2. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 3. Wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z funkcji, złożonej na piśmie Walnemu Zebraniu,
  2. śmierci,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9.
 4. Do kompetencji Przedstawiciela należy:
  1. realizowanie celów Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
  6. zwoływanie Walnych Zebrań.
  7. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
V. Majątek stowarzyszenia

§ 13

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje w drodze uchwały likwidatora.
 3. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9 Regulaminu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawienia Cookies
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Korzystamy również z treści i skryptów stron trzecich, które mogą korzystać z technologii śledzenia. Poniżej możesz selektywnie wyrazić zgodę, aby zezwolić na osadzanie stron trzecich. Pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania można znaleźć w naszej witrynie Polityka Prywatności
Youtube
Wyświetlaj treści z - Youtube
Vimeo
Wyświetlaj treści z - Vimeo
Google Maps
Wyświetlaj treści z - Google
Spotify
Wyświetlaj treści z - Spotify
Sound Cloud
Wyświetlaj treści z - Sound
DoŁącz do nas